نحوه تنظیم حق فنی بر اساس تغییرات جدید اعلام شده توسط انجمن داروسازان ایران درنرم افزار دلفین

نحوه تنظیم حق فنی بر اساس تغییرات جدید اعلام شده توسط انجمن داروسازان ایران درنرم افزار دلفین

متن نامه انجمن 

گزینه تعیین حق فنی را کلیک نمایید 

برای تعیین حق فنی نسخه مقادیر را مطابق شکل وارد نمایید 

برای تعیین حق فنی OTCمقادیر را مطابق شکل وارد نمایید تمامی حقوق محفوظ و مربوط به شرکت ایمن افزار شایگان می باشد