این سامانه مشتمل بر بخش های مختلفی است که مجموع آنها امکانات مناسب و کاملی را برای مدیریت دانشگاه فراهم می آورد 
امکانات مختلفی نظیر :
ثبت نام  دانشجو 
انتخاب واحد 
پرداخت اینترنتی شهریه 
ثبت نام اینترنتی 
درخواست گواهی 
سامانه تغذیه 
سامانه پیامک  و دهها امکان متنوع دیگر در این سیستم لحاظ شده است . 
بیش از 300 دانشگاه و مرکز آموزش عالی کابر این سامانه می باشند

دانشگاهی گروه محصول
ثبت درخواست نسخه آزمایشی
نسخه آزمایشی نرم افزار
تمامی حقوق محفوظ و مربوط به شرکت ایمن افزار شایگان می باشد